Khi giao dịch CFD, ta nên giữ việc điều chỉnh cổ tức trong đầu.

Số lượng điều chỉnh cổ tức sẽ được thêm vào số dư tài khoản trong trường hợp một giao dịch mua vẫn còn mở tới ngày hết hạn nhận cổ tức.

Số lượng điều chỉnh cổ tức sẽ bị trừ khỏi số dư tài khoản nếu có một giao dịch bán được mở vào ngày hết hạn.

Bảng dưới đây thể hiện ngày trả cổ tức kế tiếp cho mỗi công cụ giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán New York.

Ví dụ:

Trong ngày hết hạn của cổ tức A trên mỗi cổ phiếu B, nếu có 2 lot giao dịch mua được mở trong tài khoản thì số lương cổ tức sẽ được tính bằng công thức: 2 lot x 100 cổ phiếu x A.

Nếu có một giao dịch mở trên cổ phiếu B, tổng số giao dịch được tính giá trị A. Khi mức độ cân bằng của tất cả các giao dịch âm thì cổ tức sẽ có giá trị âm.

Ví dụ về tính toán cổ tức đúng:

Ban giám đốc của Microsoft (MSFT) thông báo rằng họ sẽ mua lại cổ tức hàng quý với giá trị là 0.13$ cho mỗi cổ phiếu vào ngày 10 tháng 6:

* Ngày hết hạn - 18/8/2009;
* Ngày xác nhận - 20/8/2009;
* Ngày trả - 9/10/2009.

Tổng số cổ tức cho giao dịch có khối lượng là 1 lot sẽ là 100 x 0.130 = 13 USD.
Vị trí giao dịch bán với khối lượng l lot (100 cổ phiếu) vào này 18/4 thì 13$ sẽ bị trừ ra. Vị trí giao dịch mua với khối lượng là 1 lot thì sẽ được cộng vào 13$. Phí sẽ được tính vào ngày tổ chức đăng kí.

Tính cổ tức


Biểu tượng Khối lượng (lot) Số lượng Cổ tức Ngày hết hạn kế tiếp
     
Số lượng Cổ tức Ngày hết hạn kế tiếp
     

Tính

Ngày công bố Ngày ghi nhận Ngày thanh toán Ngày hết hạn Số tiền Thời gian
#AA 29.09.2016 11.11.2016 25.11.2016 08.11.2016 0.09 Quý
#AAPL 31.01.2017 13.02.2017 16.02.2017 09.02.2017 0.57 Quý
#AIG 14.02.2017 15.03.2017 29.03.2017 13.03.2017 0.32 Quý
#AXP 22.11.2016 06.01.2017 10.02.2017 04.01.2017 0.32 Quý
#BA 12.02.2017 10.02.2017 03.03.2017 08.02.2017 1.42 Quý
#BAC 26.01.2017 03.03.2017 31.03.2017 01.03.2017 0.075 Quý
#BK 19.01.2017 31.01.2017 10.02.2017 27.01.2017 0.19 Quý
#BHP 27.02.2017 10.03.2017 28.03.2017 08.03.2017 0.8 6 tháng
#C 25.01.2017 06.02.2017 24.02.2017 02.02.2017 0.16 Quý
#CAT 14.12.2016 20.01.2017 18.02.2017 18.01.2017 0.77 Quý
#CHL 11.08.2016 01.09.2016 11.10.2016 30.08.2016 0.8639 6 tháng
#CMCSA 26.01.2017 05.04.2017 26.04.2017 03.04.2017 0.1575 Quý
#CSCO 15.02.2017 06.04.2017 26.04.2017 04.04.2017 0.29 Quý
#CVX 25.01.2017 16.02.2017 10.03.2017 14.02.2017 1.08 Quý
#DD 27.01.2017 15.02.2017 14.03.2017 13.02.2017 0.38 Quý
#DIS 30.11.2016 12.12.2016 11.01.2017 08.12.2016 0.78 Năm
#F 10.01.2017 20.01.2017 01.03.2017 18.01.2017 0.15 Quý
#FCX 30.09.2015 15.10.2015 02.11.2015 13.10.2015 0.05 Quý
#FDX 17.02.2017 13.03.2017 03.04.2017 09.03.2017 0.4 Quý
#GE 10.02.2017 27.02.2017 25.04.2017 23.02.2017 0.24 Quý
#GILD 07.02.2017 16.03.2017 30.03.2017 14.03.2017 0.52 Quý
#GS 17.01.2017 02.03.2017 30.03.2017 28.02.2017 0.65 Quý
#HAL 08.02.2017 01.03.2017 22.03.2017 27.02.2017 0.18 Quý
#HD 21.02.2017 09.03.2017 23.03.2017 07.03.2017 0.89 Quý
#HON 28.10.2016 18.11.2016 09.12.2016 16.11.2016 0.665 Quý
#HPQ 23.01.2017 08.03.2017 05.04.2017 06.03.2017 0.1327 Quý
#IBM 31.01.2017 10.02.2017 10.03.2017 08.02.2017 1.4 Quý
#INTC 23.03.2017 07.05.2017 01.06.2017 03.05.2017 0.2725 Quý
#IP 10.01.2017 15.02.2017 15.03.2017 13.02.2017 0.4625 Quý
#JNJ 03.01.2017 28.02.2017 14.03.2017 24.02.2017 0.8 Quý
#JPM 21.03.2017 06.04.2017 30.04.2017 04.04.2017 0.5 Quý
#KO 16.02.2017 15.03.2017 03.03.2017 13.03.2017 0.37 Quý
#KHC 15.02.2017 03.03.2017 17.03.2017 01.03.2017 0.6 Quý
#MA 07.02.2017 07.04.2017 09.05.2017 05.04.2017 0.22 Quý
#MCD 26.01.2017 01.03.2017 15.03.2017 27.02.2017 0.94 Quý
#MDLZ 03.02.2017 31.03.2017 13.04.2017 29.03.2017 0.19 Quý
#MMM 07.02.2017 17.02.2017 12.03.2017 15.02.2017 1.175 Quý
#MO 15.03.2017 15.03.2017 10.04.2017 13.03.2017 0.61 Quý
#MON 27.01.2017 07.04.2017 28.04.2017 05.04.2017 0.54 Quý
#MRK 22.11.2016 15.12.2016 09.01.2017 13.12.2016 0.47 Quý
#MRVL 16.03.2017 04.04.2017 20.04.2016 31.03.2017 0.06 Quý
#MS 17.01.2017 31.01.2017 15.02.2017 27.01.2017 0.2 Quý
#MSFT 30.11.2016 16.02.2017 09.03.2017 24.02.2017 0.39 Quý
#NKE 16.02.2017 06.03.2017 03.04.2017 02.03.2017 0.18 Quý
#ORAN 02.03.2017 09.06.2017 06.07.2016 07.06.2017 0.4227 6 tháng
#ORCL 15.03.2017 12.04.2017 26.04.2017 10.04.2017 0.19 Quý
#PBR 20.03.2014 07.04.2014 07.04.2014 03.04.2014 0.4439 Không có chuyển nhượng
#PEP 02.02.2017 03.03.2017 31.03.2017 01.03.2017 0.7525 Quý
#PFE 12.12.2016 03.02.2017 01.03.2017 01.02.2017 0.32 Quý
#PG 10.01.2017 20.01.2017 15.02.2017 18.01.2017 0.6695 Quý
#POT 25.01.2017 31.03.2017 02.05.2017 29.03.2017 0.10 Quý
#QCOM 12.01.2017 01.03.2017 22.03.2017 27.02.2017 0.53 Quý
#SBUX 26.01.2017 09.02.2017 24.02.2017 07.02.2017 0.25 Quý
#SNDK 22.07.2015 03.08.2015 25.08.2015 30.07.2015 0.3 Quý
#SPY 16.03.2017 21.03.2017 28.04.2017 17.03.2017 1.0331 Quý
#T 22.10.2016 10.01.2017 01.02.2017 06.01.2017 0.49 Quý
#TEVA 14.02.2017 02.03.2017 20.03.2017 28.02.2017 0.289 Quý
#TRI 08.02.2017 23.02.2017 15.03.2017 21.02.2017 0.345 Quý
#TRV 24.01.2017 10.03.2017 31.03.2017 08.03.2017 0.67 Quý
#UBS 27.01.2017 09.05.2017 10.05.2017 08.05.2017 0.6005 Năm
#UL 31.01.2017 10.02.2017 15.03.2017 08.02.2017 0.3439 Quý
#UPS 08.02.2017 21.02.2017 08.03.2017 16.02.2017 0.83 Quý
#UTX 06.02.2017 17.02.2017 10.03.2017 15.02.2017 0.66 Quý
#V 31.01.2017 17.02.2017 07.03.2017 15.02.2017 0.165 Quý
#VZ 03.03.2017 10.04.2017 01.05.2017 06.04.2017 0.5775 Quý
#WFC 24.01.2017 03.02.2017 01.03.2017 01.02.2017 0.38 Quý
#WMT 21.02.2017 10.03.2017 03.04.2017 08.03.2017 0.51 Quý
#XOM 25.01.2017 10.02.2017 10.03.2017 08.02.2017 0.75 Quý

We invite you to start trading with No Deposit Bonus