CFD 거래시, 배당금 조정을 반드시 기억하시기 바랍니다.

배당락일 매입 포지션을 유지할 경우 배당금 조정액은 계좌 실현잔고에 반영됩니다.

만약 배당락 일 거래중인 매도 포지션이 있다면 계좌 실현잔고에서 배당금 조정액이 공제됩니다.

아래의 배당금 표에는 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 거래되는 모든 주식의 다음 배당금 지급에 대한 정보가 나와 있습니다.

예:

배당금의 배당락일에 #B의 주식당 A만큼이 배당되며, 매입 포지션으로 2 랏만큼 보유할 경우, 배당액의 합계가 2 랏 X 100 주식 X A USD의 공식으로 청구됩니다.

여러개의 포지션으로 #B의 주식을 보유할 경우, 모든 포지션의 합계가 A의 가치로 결정됩니다. 계좌의 잔액이 마이너스일 경우, (계약의 합이 Sell 쪽으로 나타날 경우) 배당금은 마이너스 값이 됩니다.

배당금 계산 절차의 예:

마이크로소프트 사의 이사회(MSFT)에서 6월 10일에 분기 배당금을 주식당 $0.130으로 선언했을 경우:

* 배당락일 - 08.18.2009;
* 기록일 - 08.20.2009;
* 지급일 - 10.09.2009.

1랏을 보유할 경우 배당금의 총액은 100 x 0.130 = 13 USD이 됩니다.
매도 포지션으로 1랏(100주식)을 4월 18일에 보유할 경우 13 USD가 차감되며, 매입 포지션을 보유할 경우 1랏에 해당하는 13 USD가 더해집니다. 청구는 등기일에 이루어집니다.

배당금 계산기


주식 거래량(lots) 주식수 배당금 다음 배당락일
     
주식수 배당금 다음 배당락일
     

계산하기

Ticker Declared Date Record Date Pay Date Ex-Date Amount Period
#AA 29.09.2016 11.11.2016 25.11.2016 08.11.2016 0.09 Quarter
#AAPL 25.10.2016 07.11.2016 10.11.2016 03.11.2016 0.57 Quarter
#AIG 02.11.2016 08.12.2016 22.12.2016 06.12.2016 0.32 Quarter
#AXP 22.11.2016 06.01.2017 10.02.2017 04.01.2017 0.32 Quarter
#BA 12.02.2017 10.02.2017 03.03.2017 08.02.2017 1.42 Quarter
#BAC 27.10.2016 02.12.2016 30.12.2016 30.11.2016 0.075 Quarter
#BK 20.10.2016 01.11.2016 10.11.2016 28.10.2016 0.19 Quarter
#BHP 17.08.2016 02.09.2016 20.09.2016 31.08.2016 0.28 6 months
#C 21.10.2016 07.11.2016 23.11.2016 03.11.2016 0.16 Quarter
#CAT 14.12.2016 20.01.2017 18.02.2017 18.01.2017 0.77 Quarter
#CHL 11.08.2016 01.09.2016 11.10.2016 30.08.2016 0.8639 6 months
#CMCSA 26.01.2017 04.01.2017 25.01.2016 30.12.2016 0.275 Quarter
#CSCO 07.12.2016 06.01.2017 25.01.2017 04.01.2017 0.26 Quarter
#CVX 26.10.2016 18.11.2016 12.12.2016 16.11.2016 1.08 Quarter
#DD 20.10.2016 15.11.2016 14.12.2016 10.11.2016 0.38 Quarter
#DIS 30.11.2016 12.12.2016 11.01.2017 08.12.2016 0.78 Year
#F 13.10.2016 27.10.2016 01.12.2016 25.10.2016 0.15 Quarter
#FCX 30.09.2015 15.10.2015 02.11.2015 13.10.2015 0.05 Quarter
#FDX 11.11.2016 12.12.2016 03.01.2017 08.12.2016 0.4 Quarter
#GE 09.12.2016 27.12.2016 25.01.2017 22.12.2016 0.24 Quarter
#GILD 14.11.2016 15.12.2016 29.12.2016 13.12.2016 0.47 Quarter
#GS 17.10.2016 01.12.2016 29.12.2016 29.11.2016 0.65 Quarter
#HAL 02.11.2016 07.12.2016 28.12.2016 05.12.2016 0.18 Quarter
#HD 17.11.2016 01.12.2016 15.12.2016 29.11.2016 0.69 Quarter
#HON 28.10.2016 18.11.2016 09.12.2016 16.11.2016 0.665 Quarter
#HPQ 09.11.2016 14.12.2016 04.01.2017 12.12.2016 0.1327 Quarter
#IBM 25.10.2016 10.11.2016 10.12.2016 08.11.2016 1.4 Quarter
#INTC 15.09.2016 07.11.2016 01.12.2016 03.11.2016 0.26 Quarter
#IP 11.10.2016 15.11.2016 15.12.2016 10.11.2016 0.4625 Quarter
#JNJ 20.10.2016 22.11.2016 06.12.2016 18.11.2016 0.8 Quarter
#JPM 13.12.2016 06.01.2017 31.01.2017 04.01.2017 0.48 Quarter
#KO 20.10.2016 01.12.2016 15.12.2016 29.11.2016 0.35 Quarter
#KHC 03.11.2016 02.12.2016 16.12.2016 30.11.2016 0.6 Quarter
#MA 06.12.2017 09.01.2017 09.02.2017 05.01.2017 0.22 Quarter
#MCD 28.09.2016 01.12.2016 15.12.2016 29.11.2016 0.94 Quarter
#MDLZ 13.12.2016 30.12.2016 12.01.2017 28.12.2016 0.19 Quarter
#MMM 08.11.2016 18.11.2016 12.12.2016 16.11.2016 1.11 Quarter
#MO 07.12.2016 22.12.2016 10.01.2017 20.12.2016 0.61 Quarter
#MON 05.12.2016 06.01.2017 27.01.2017 04.01.2017 0.54 Quarter
#MRK 22.11.2016 15.12.2016 09.01.2017 13.12.2016 0.47 Quarter
#MRVL 17.11.2016 06.12.2016 28.12.2016 02.12.2016 0.06 Quarter
#MS 19.10.2016 31.10.2016 15.11.2016 27.10.2016 0.2 Quarter
#MSFT 30.11.2016 16.02.2017 09.03.2017 24.02.2017 0.39 Quarter
#NKE 17.11.2016 05.12.2016 03.01.2017 01.12.2016 0.18 Quarter
#ORAN 01.11.2016 02.12.2016 28.12.2016 30.11.2016 0.2208 6 months
#ORCL 15.12.2016 05.01.2017 26.01.2017 03.01.2017 0.15 Quarter
#PBR 20.03.2014 07.04.2014 07.04.2014 03.04.2014 0.4439 Not assignment
#PEP 17.11.2016 12.02.2016 06.01.2017 30.11.2016 0.7525 Quarter
#PFE 12.12.2016 03.02.2017 01.03.2017 01.02.2017 32 Quarter
#PG 11.10.2016 21.10.2016 15.11.2016 19.10.2016 0.6695 Quarter
#POT 16.11.2016 12.01.2017 02.02.2017 10.01.2017 0.10 Quarter
#QCOM 06.10.2016 30.11.2016 16.12.2016 28.11.2016 0.53 Quarter
#SBUX 03.11.2016 17.11.2016 02.12.2016 15.11.2016 0.25 Quarter
#SNDK 22.07.2015 03.08.2015 25.08.2015 30.07.2015 0.3 Quarter
#SPY 15.12.2016 20.12.2016 31.01.2017 16.12.2016 1.3289 Quarter
#T 22.10.2016 10.01.2017 01.02.2017 06.01.2017 0.49 Quarter
#TEVA 06.11.2016 05.12.2016 20.12.2016 01.12.2016 0.289 Quarter
#TRI 01.12.2016 17.11.2016 15.12.2016 15.11.2016 0.34 Quarter
#TRV 09.12.2016 09.12.2016 30.12.2016 07.12.2016 0.67 Quarter
#UBS 06.04.2016 13.05.2016 17.05.2016 12.05.2016 0.2612 Year
#UL 14.10.2016 28.10.2016 07.12.2017 26.10.2016 0.3546 Quarter
#UPS 03.11.2016 14.11.2016 30.11.2016 09.11.2016 0.78 Quarter
#UTX 12.10.2016 18.11.2016 10.12.2016 16.11.2016 0.66 Quarter
#V 17.10.2016 18.11.2016 06.12.2016 16.11.2016 0.165 Quarter
#VZ 01.12.2017 10.01.2017 01.02.2017 06.01.2017 0.5775 Quarter
#WFC 25.10.2016 04.11.2016 01.12.2016 02.11.2016 0.38 Quarter
#WMT 18.02.2016 09.12.2016 03.01.2017 07.12.2016 0.5 Quarter
#XOM 26.10.2016 10.11.2016 09.12.2016 08.11.2016 0.75 Quarter